مقالات

 آدرس POP3 و SMTP من چیست؟

مشکل:در نرم افزارهای مخصوص کار با ایمیل نیاز به تنظیم آدرس pop3 و آدرس smtp دارم،چه آدرسی را باید...

 تنظیم Outlook 2003

تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط شرکت بینا: توجه داشته باشید در این...

 تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط شرکت بینا: توجه داشته باشید در این...

 تنظیم Outlook Express

تنظیم Outlook Express برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط بینا: توجه داشته باشید در این...